Name of House Leaders

Madhusudan House

Mr. A.K.D. Adhikari and Mrs. Mahasweta Mukherjee

Godavarish House

Mr.B.R.Das and Mrs. Reeta Mishra

Gopabandhu House

Mr. S.N. Dhar

Mahatab House

Mrs. S.C. Bisoi and Mrs. Mukulika Tripathy